Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 • MO MADE, een BV met maatschappelijke zetel te Reyndersstraat 37 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0542408261 is een gespecialiseerde detailhandel in patisserie en verwante producten.
 • MO MADE biedt klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen via de website momadecupcakes.be (hierna: webshop). De algemene voorwaarden van MO MADE zijn van toepassing op iedere bestelling tot stand gekomen via de webshop van MO MADE op de website www.momadecupcakes.be. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen de partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de website, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.
 • Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van MO MADE, inclusief diens privacy policy en deze integraal te aanvaarden. Door de aanvaarding stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MO MADE aanvaard zijn.
 • De algemene voorwaarden en het privacy beleid van MO MADE zijn steeds online te consulteren op momadecupcakes.be.
 • Indien er zich een situatie voordoet die niet geregeld werd in de algemene voorwaarden van MO MADE, dan dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.
 • MO MADE behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze bestelling.

 

ARTIKEL 2 – AANBOD

 • Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door MO MADE gewijzigd worden. Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in de webshop verkrijgbaar is, kan de klant steeds contact opnemen met MO MADE. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt MO MADE zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren.
 • Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal MO MADE hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop.
 • MO MADE ziet er op toe dat de omschrijving en afbeelding van ieder product op de webshop zo waarheidsgetrouw mogelijk worden weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt MO MADE dit onverwijld aan de klant en behoudt MO MADE zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. MO MADE is hierbij slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

 

ARTIKEL 3 – BESTELLINGEN

 • Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door MO MADE. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contactopname en schriftelijke bevestiging door MO MADE en is gelet op de aard van de aangeboden producten o.m. (doch niet limitatief) afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.
 • MO MADE levert zijn producten enkel in volgende landen: België en Nederland. Indien er tijdens het bestelproces een afwijkend leveringsadres wordt opgegeven behoudt MO MADE zich het recht voor om af te zien van de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren.
 • Betaling vindt vooraf plaats overeenkomstig artikel 6. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra MO MADE de goedkeuring van de betalingstransactie heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 • Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij MO MADE.

 

ARTIKEL 4 – PERSONALISATIE

 • Personalisatie is mogelijk voor volgende producten: cupcakes, taarten, macarons, koekjes, chocolade pralines of patisserie en dit enkel bij bestellingen van een bepaalde grootorde/omvang. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden tot personalisatie kan u steeds contact opnemen met MO MADE.
 • Voor het personaliseren van voormelde producten wordt een meerkost aangerekend. De tarieven hiervoor worden steeds voorafgaand aan het afronden van de bestelling medegedeeld aan de klant.
 • De klant is, met uitsluiting van MO MADE, verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte inlichtingen tot personalisatie. In geval van afwijkingen in de verstrekte inlichtingen, draagt de klant alle onkosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
 • In geval van een gepersonaliseerde bestelling behoudt MO MADE zich te allen tijde het recht voor de bestelling niet te aanvaarden. Dit kan indien MO MADE het verzoek technisch niet haalbaar acht of wanneer het niet strookt met de door MO MADE gehanteerde waarden en normen. MO MADE brengt de klant hier binnen de 24u na ontvangst van de bestelling van op de hoogte.

 

ARTIKEL 5 - VERTEGENWOORDIGING

 • Door het plaatsen van een bestelling in de webshop verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 (oud) B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN EN BETALINGEN

 • De in de webshop vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (6%) en exclusief andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten), tenzij expliciet anders overeengekomen.
 • Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst door de klant en bevestigd door MO MADE, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.
 • De door MO MADE gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop op het ogenblik van bestelling. Bijhorende foto’s zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 • Bestellingen zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van MO MADE.
 • Bestellingen in de webshop dienen integraal betaald te worden bij het afronden van het bestelproces. Deze betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. MO MADE aanvaardt volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard, Visa , iDEAL.

 

ARTIKEL 7 – LEVERINGEN

 • Verzending van producten is mogelijk in de gevallen waar dit uitdrukkelijk aangegeven wordt tijdens het bestelproces.
 • De verzendkosten kunnen verschillen afhankelijk van de omvang van de bestelling en plaats van levering en worden steeds geafficheerd in de webshop.
 • Verzendingen en leveringen worden enkel binnen België en/of Nederland uitgevoerd.
 • Bestellingen worden steeds geleverd op de aangegeven datum. De leveringstermijn is steeds indicatief en is afhankelijk van de concrete omstandigheden (vb. omvang van de bestelling en de beschikbaarheid van de chauffeurs). Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval aanleiding tot schadevergoeding of recht tot afstand van de bestelling.
 • Bestellingen kunnen ook steeds worden afgehaald op het adres van de maatschappelijke zetel van MO MADE (Reyndersstraat 37 2000 Antwerpen). Dit is slechts mogelijk tijdens de openingsuren, die steeds beschikbaar zijn op de website momadecupcakes.be.
 • Bestellingen die binnen de drie dagen niet worden afgehaald, worden
  vernietigd, zonder enig recht voor de klant op restitutie van de betaling.
 • Producten die voor verzending of levering in aanmerking komen, worden steeds gekoeld vervoerd onder isothermische verpakking zodat de kwaliteit van de producten zo goed als mogelijk wordt behouden. MO MADE is niet aansprakelijkheid voor wijzigingen in de kwaliteit die het gevolg zijn van laattijdige afhaling of inontvangstname door de klant.

 

ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

 • De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na in ontvangst name, dan wel levering om af te zien van de bestelling en dit zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt MO MADE hiertoe de nodige formulieren ter beschikking.
 • Bovenvermeld herroepingsrecht is echter niet van toepassing op gepersonaliseerde bestellingen, bestellingen bevattende bederfelijke waren (voedingsmiddelen) met beperkte houdbaarheidsdatum, verzegelde goederen of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden.
 • In geval van herroeping zijn de retouronkosten ten laste van de klant. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het transport en het eventueel verlies of beschadiging.
 • Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien ze ongebruikt teruggezonden worden in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.
 • MO MADE betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 • De klant verbindt zich er toe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ontvangst. Zichtbare gebreken, kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24u na ontvangst schriftelijk (info@momadecupcakes.be) gemeld worden aan MO MADE, op straffe van verval van enig recht op restitutie.
 • MO MADE voorziet steeds in de nodige waarschuwing wanneer diens producten ingrediënten bevatten die een allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand aan een bestelling contact op te nemen met MO MADE in geval van twijfel of de gewenste producten bepaalde ingrediënten bevat. MO MADE draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen.
 • MO MADE stelt zijn webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.
 • Behoudens enige uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van MO MADE ten aanzien van de klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat MO MADE in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door MO MADE aangegane polis Burgerlijke aansprakelijkheid.
 • In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van MO MADE steeds beperkt zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling.
 • De klant erkent en aanvaardt dat MO MADE de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT

 • MO MADE behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, epidemie, pandemie, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en dit mits restitutie van het betaalde, doch zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. MO MADE behoudt zich het recht voor om in dergelijk geval deelleveringen uit te voeren, dewelke verrekend worden met het te restitueren bedrag.
 • MO MADE behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op insolvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen enzovoort.

 

ARTIKEL 11 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 • MO MADE erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven.
 • Tijdens het bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor MO MADE om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door MO MADE verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. MO MADE erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat MO MADE hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.
 • Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer MO MADE beroep doet op derden voor het vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet MO MADE toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.
 • MO MADE verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.
 • Om de veiligheid van uw persoonsgegvens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan MO MADE doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd. Betalingen gebeuren door toepassing van de online betalingsdienst
 • De gegevens die MO MADE verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan MO MADE (info@momadecupcakes.be).
 • De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de levering van de bestelling te voltooien.

 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Alle teksten, illustraties, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van MO MADE en zijn beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of ten delen, is stikt verboden. MO MADE behoudt zich het recht voor om op bestelling of op maat vervaardigde producten bij wijze van referentie en promotie aan te wenden.

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLENBESLECHTING

 • Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van MO MADE is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden, onverminderd het recht van MO MADE om een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de klant.
 • Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Belgische Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.